Screenshots

Whorld's main window:

screenshot

Whorld's parameters dialog:

screenshot

Whorld's other dialogs:

screenshot